Instemmingsrecht

Hoewel er nu meer duidelijkheid is in de wet over instemmingsrecht inzake pensioen, wordt nu de interpretatie van wat van invloed is op de pensioenovereenkomst van belang.

Instemming is afhankelijk van het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling die de pensioenovereenkomst betreft, voor zover dit niet is geregeld in een Cao of door een publiekrechtelijk orgaan. Wel expliciet is toegevoegd aan artikel 27.3, dat geen instemming is vereist voor zover er sprake is van verplichte deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Kortom: als de bonden de werknemers vertegenwoordigen, is er geen instemming vereist.

Goed nieuws, want er is nu recht op instemming op elke wijziging, vaststelling of intrekking van de inhoud van een pensioenregeling, tenzij de regeling door de bonden is geregeld in een Cao of er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds.
Er is in het wetsvoorstel bovendien sprake van instemming op wijzigen, vaststelen of intrekken van de uitvoeringsovereenkomst voor zover die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Het wetsvoorstel vervolgt met de tekst: “waaronder in ieder geval worden begrepen:”. Expliciet staan daar de premievaststelling, de indexatie en de keuze van pensioenuitvoerder genoemd.

Deze onderwerpen staan buiten de discussie over al dan niet instemmingsrecht en verder moet men maar aantonen dat het aanbrengen van een wijziging in, het intrekken van of het vaststellen van de uitvoeringsovereenkomst geen invloed heeft op de pensioenovereenkomst. Dat zal in de praktijk lastig zijn. Ga er dus bij wijziging van uitvoeringsovereenkomst vanuit dat er instemmingsrecht is.

Van belang in deze is de informatieplicht van de werkgever, geregeld in artikel 31f van de WOR: de ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst. En als hierboven al gezegd, toon maar eens aan dat die wijziging geen invloed heeft op de pensioen0vereenkomst.

Door de komst van het Algemeen Pensioenfonds, een nieuwe soort van pensioenuitvoerder die sinds 1 januari 2016 is toegevoegd, kan het voorkomen dat de OR geen andere keus heeft dan akkoord gaan met een wijziging van de pensioenovereenkomst, omdat de uitvoerder niet van zins is de wensen uit te voeren, of het niet kan. Het komt er op neer, dat sommige zaken niet meer te verzekeren zijn. In die gevallen is het weer zaak een compensatie te vinden in de arbeidsvoorwaarden. Lastige zaken waarin langetermijn effecten van cumulatie (pensioen) vergeleken moeten worden met korte termijn financiën (salaris, bonussen, etc.). Zorg daarom dat uw kennis op peil is en blijft!

Bij twijfel, roep de hulp van een expert in!